Червената стена


(природен резерват)
Местоположение: Южна България, област Пловдив, община Асеновград, Родопи
Надморска височина: ~ 460 – 1500 м
Площ: 3029 ха

Биосферен резерват „Червената стена” е най-голямата защитена територия в Родопите. Обхваща долините на реките Сушица и Чепеларска, Добростанския рид и високите, отвесни скали на вр.Червената стена. Релефът в резервата е изключително разнообразен, с големи разлики в надморската височина. Речните дефилета, горите и отвесните скални зъбери са дом на стотици редки и защитени растения и животни. За да се опази уникалната растителност и огромното биоразнообразие, на 21.09.1962 г. територията получава статут на резерват. Границите му са разширявани няколко пъти и днес „Червената стена” е един от големите биосферни резервати в България. През 1977 г. влиза в световната мрежа от биосферни резервати по програмата "Човек и биосфера" на UNESCO.

В резервата растат 645 вида висши растения, 38 от които са включени в Червената книга на България. В „Червената стена” се срещат множество различни български и балкански ендемити. Тук растат изключително редки и ценни представители на флората, като венерина пантофка (орхидея, която в България се среща единствено тук), силивряк, вълче лико, родопска съсънка, родопски лен, родопско лале, родопска горска майка, грудков здравец, тис, халерово котенце, персийска морина, пистация (шамфъстък, фисташка), червена хвойна и много други, някои от които се срещат единствено в Родопите. Разнообразието на дървесните видове също е огромно. В различните части на резервата, в зависимост от надморската височина се срещат дъб, бук, мъждрян, полски клен, келяв и воден габър, черен и бял бор, ела, бреза, явор, шестил и други. Речните долини и ниските части на резервата са заети от широколистни гори, като с нарастване на надморската височина горите преминават в иглолистни.

Резерватът обхваща местообитанията на огромен брой животински видове. От представителите на птиците се срещат над 60 вида, 16 от които са включени в Червената книга на България. По-разпространените представители на птичия свят, които могат да се наблюдават тук са скален, малък и кръстат орел, осояд, белоопашат и обикновен мишелов, дрозд, кос, сиво каменарче, сойка, качулат и черен синигер, обикновена ветрушка, лещарка, черен щъркел, гарван и много други. В резервата се срещат мечка, вълк, лисица, елен, дива коза, заек, шипобедрена костенурка, таралеж, змиеок гущер, тънък стрелец (стрелушка), а реките са богати на земноводни обитатели и риби.

През „Червената стена” минават няколко маркирани туристически пътеки. Основна отправна точка за посещение на резервата е с.Бачково. Маршрутът започва от Бачковския манастир и минава покрай красивия Бачковски водопад. Друга популярна начална точка за посещение на резервата е х.Марциганица, намираща се в близост до с.Добростан.

Внимание!
Отклоняването от маркираните туристически пътеки е забранено! Паленето на огън, бивакуването, обезпокояването на животните и техните малки, събирането на яйцата им, нарушаването на леговищата и гнездата им, сечта и кастренето на дърветата, късането и повреждането на растенията, пашата и всякакви други дейности, които застрашават растителните и животинските видове и техните местообитания, са строго забранени!
Нарушителите се санкционират!
Снимки:

Червената стена

Червената стена

Червената стена

Червената стена

Червената стена

Червената стена

Червената стена

Червената стена

Червената стена

Червената стена

Червената стена

Червената стена

Червената стена

Червената стена

Червената стена - резерват Червената стена

Червената стена

Червената стена

Червената стена

Червената стена

Червената стена

Червената стена

Червената стена

Червената стена

Червената стена - Резерват “Червената стена“

Червената стена - Резерват “Червената стена“

Червената стена - Резерват “Червената стена“

Червената стена - Пролет в резервата “Червената стена“Прогноза за времето:
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
Скорост и посока на вятъра
Пътуване в България - Раница :
http://www.ranica.eu/#!article,24035